İhlas Suresi Kul hüvellâahü ehad

Okunuşu 
1.Kul hüvellâahü ehad
2.Ellâahüs samed

3.Lem yelid ve lem yüüled

4.Velem yeküllehüü küfüven ehad

Anlamı

1.De ki: O, Allah birdir. 
2.Allah sameddir. 
3.O, doğurmamış ve doğmamıştır. 

4.Onun hiçbir dengi yoktur

İniş Sebebi

 

İslamın tevhid akidesinin en özlü, samimi ve anlamlı ifadesini verdiği için bu sureye " ihlas " suresi denilmiştir.

Bu surenin " esas " " tevhid ", " Necat ", "Vilayet", "Marifet", "Tecrit" gibi isimleri de vardır. Mekkede " Nas " suresinden sonra nazil olmuştur. 4 ayettir.

Bu surede, tevhid akidesi bir bütün olarak ve Yüce Allah en güzel vasıflarıyla özlü olarak anlatılmakta, adeta Kuranın bir sonucu sunulmaktadır. Bazı müşrikler Hz. Peygambere s.a.v. gelerek: " Ey Muhammed, Rabbını bize tanıt, O Altından mıdır? gümüşten midir?..Yoksa yakuttan mıdır? " diye sormaları üzerine bu sure nazil olmuştur.

Ubeyy b. Ka'b vasıtasıyla nakledilen bir hadisi şerifte: " bu
surenin, Kuranın üçte birine eşit olduğu " söylenmektedir. Çünkü Kuran genel olarak, tevhid, ahkam ve kıssalardan ibarettir. Bu üçten biri olan tevhid, en güzel şekilde bu surede anlatılmaktadır. Birinci ayette Allah birdir, demekle vahdaniyeti (birliği); ikinci ayette Allah " Samed " dir demekle, Allah'ın noksan ve acizlikten beri olduğu, yani O'nun kemalini; üçüncü ayette, O, doğurmamış ve doğurulmamış demekle, ondan zürriyet ve nesil nefyedilmekte, O'nun Ezeliyat ve Bekası; dördüncü ayette, hiç bir şey O'na denk değildir, denilmekle, O'na hiçbir şeyin, hiçbir put ve ilahın denk olamayacağı kesin olarak belirtilmiştir.

Fazileti

Sual: İhlâs suresini okumanın fazileti nedir?
CEVAP
İhlâs suresini [Kul hüvellahü ehad...] okumanın fazileti çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(İhlâs suresini okumak, Kur'an-ı kerimin üçte birini okumaya denktir.) [Buhari]


(On kere İhlâs okuyana Cennette bir köşk verilir.)
[İ. Ahmed]

(Yatarken yüz kere İhlâs okuyan Cennete girer.)
[Tirmizi]

(Sabah namazından sonra 11 kere İhlâs okuyana, Cennette bir köşk verilir.)
[Haraiti]

(Sabah namazından sonra 12 kere İhlâs okuyan, Kur'an-ı kerimi dört defa hatmetmiş gibi sevaba kavuşur.)
[Bezzar]

(Sabah akşam üç kere İhlâs ve Muavvizeteyni okumak, bela ve sıkıntılardan korur.)
[Tirmizi]

(Evine girerken İhlâs okuyan yoksulluk görmez.)
[T.Kurtubi]

(İhlâs okuyan Müslümana Cennet vacib olur.)
[Nesai]

(Bir kimse, sefere çıkarken 11 kere İhlâs okusa, Allahü teâlâ, seferden dönünceye kadar onun evini muhafaza eder.)
[İ. Neccar]

(Arefe günü,
[Besmele ile] bin kere İhlâs okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur.) [Ebu-ş-şeyh]

(Bin kere ihlâs okuyan kendini Allahü teâlâdan satın almış olur.)
[Râfi’î]

(Cuma namazından sonra, yedi kere İhlâs ve Muavvizeteyn okuyan, bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korunur.)
[İbni Sünni]

(Yatarken Fatiha ve İhlâs okuyan kimse, ölümden başka her şeyin zararından emin olur.)
[İbni Abdilber]

(Üç şey kendisinde bulunan, Cennete dilediği kapıdan girer: Kul hakkını ödeyen, her namazdan sonra 11 defa ihlâs suresini okuyan, katilini affederek ölen.)
[Berika]

(Cana, mala, ırza dokunmayıp, içkiden de sakınarak, İhlâs suresini yüz kere okuyan müslümanın elli yıllık günahı affolur.)
[Beyheki]

(50 defa İhlâs suresini okuyan müslümanın 50 yıllık günahı affolur.) [
Darimi]

(Yatarken Fatiha ve İhlâs okuyan, ölüm hariç her şeyden emin olur.)
[Bezzar]

(Cuma namazından sonra yedişer defa İhlâs, Felak ve Nas surelerini okuyanı, Allah bir sonraki cumaya kadar kötülüklerden korur.)
[İbni Sünni]

Resulullah efendimiz, bir yeri ağrıdığında Felak ve Nas suresini okur, üzerine üfler ve ağrıyan yeri mesh ederdi.
(Buhari)

Not:
Yukarıdaki hadis-i şerifler, şartsız bildirilmiştir. Şartsız bildirilen bir ibadetin kabul olması için bazı şartlar vardır:
1- Müslüman olmak,
2- İtikadı düzgün olmak, bid’at ehli olmamak,
3- Haramlardan, günahlardan kaçmak gerekir. Mesela namaz kılmamak büyük günahtır.

Sual: İhlas suresi olan Kulhüvallahü ehadı okuyan Kur'an hatmetmiş olur mu?
CEVAP
Kulhüvallahü ehad okumak çok faziletlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Kulhüvallahü ehad okuyan, Kur'an-ı kerimin üçte birini okumuş olur.) [Tirmizi]

(Elli defa "İhlas" suresini okuyanın elli yıllık günahı affolur.) [Darimi]

Yasin-i şerifi okumak da çok sevaptır. Hadis-i şerifte, (Bir defa Yasin okuyan, on defa Kur'an-ı kerimi okumuş sevabına kavuşur) buyuruldu.
(Tirmizi)

Üç defa İhlas suresini okuyan, Kur'an-ı kerimi hatmetmiş gibi sevaba kavuşur. Bir defa Yasin-i şerif okuyan da on defa Kur'an-ı kerimi hatmetmiş gibi sevaba kavuşur. Kur'an-ı kerimi okuyan da hatim sevabına kavuşur. Hatim sevabı başka, hatmetmiş gibi sevaba kavuşmak başkadır.

Bir fakir, (Param olsaydı Allah rızası için şuraya bir cami yaptırırdım) diye samimi olarak niyet etse, Cenab-ı Hak, o kimseye cami yaptırmış gibi sevap verir. Fakat camiyi bizzat yapan, cami yaptırma sevabına kavuşur. Yani daha fazla sevap alır. Cami yaptırma sevabı ile cami yaptırmış gibi sevaba kavuşmak farklıdır.

İhlas suresini üç defa okuyan Kur'an-ı kerimi hatmetmiş gibi sevaba kavuşur. Fakat Kur'an-ı kerimi başta sona kadar okuyan hatim sevabına kavuşur.

Sual: Arefe günü okunan 1000 İhlas-ı şerifi okurken, namazlardan sonra okunan 11 İhlas-ı şerifi okurken, ilk başlarken euzü besmele çekilir, sure aralarında ise sadece besmele çekilir diye biliyorum. Doğru mu?
CEVAP
Evet doğru.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !